Το καταστατικό της Εταιρείας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 1ο

 

Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία με την επωνυμία "Ελλη­νική Εταιρεία Τοξικολογίας" και με διακριτικό τίτλο "Ε.Ε.Τ.".

Η Εταιρεία έχει έδρα την Αθήνα, χρησιμοποιεί κυκλική σφραγίδα στην οποία αναγράφεται ο τίτλος του συλλόγου, η έδρα και

ο χρόνος ίδρυσής της.

Άρθρο 2ο

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι:

1.       Η εξύψωση και η προαγωγή της Επιστήμης της Τοξικολογίας και των κλάδων αυτής, με στόχο και σκοπό την προάσπιση της Δημό­σιας Υγείας και την αρτιότερη εξυπηρέτηση του έργου της Δικαιο­σύνης .

2.            Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων, κατά το νόμο, για την άσκηση της Τοξικολογίας στην Ελλάδα και η αναγνώρισή της ως βασικής (ή κύριας) ειδικότητας.

3.       Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων, στην Πολιτεία για τη βελ­τίωση της νομοθεσίας που αφορά θέματα με τοξικολογικό ενδιαφέ­ρον όπως:

α) Την εν γένει προάσπιση της Δημόσιας Υγείας από κάθε μορφής τοπικές ουσίες.

β) Την προστασία του περιβάλλοντος και του κοινωνικού γενικότερα συνόλου, από τις βλαπτικές επιδράσεις τοξικών ου­σιών, ρυπαντών, βιομηχανικών αποβλήτων, κλπ.

γ) Τη διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων,

δ) Τις ανεπιθύμητες ενέργειες από την επαγγελματική έκ­θεση εργαζομένων σε τοξικές ουσίες στον εργασιακό περίγυρο.

ε) Τις ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση φαρμάκων και τις αλληλεπιδράσεις τους στον ανθρώπινο οργανισμό.

στ) Τη διεύρυνση των δυνατοτήτων (ή εφαρμογών) της τοξικολογικής ανάλυσης στη διερεύνηση δικαστικών υποθέσεων για την καλλίτερη απονομή της δικαιοσύνης.

ζ) Την τοξικομανία και τις κοινωνικές της επιπτώσεις,

η) Την προστασία των πειραματόζωων από την άλογη (ή αυντόνιστη) έκταση των τοξικολογικών μελετών.

θ) Τις ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και φυτοφαρμάκων στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

ι) Οτιδήποτε γενικώς αφορά την προφύλαξη των εμβίων όντων, αλλά και του περιβάλλοντος από τη βλαπτική επίδραση των διαφόρων τοξικών ουσιών.

4.      Η ανύψωση (ή βελτίωση) του επιπέδου των σπουδών σε θέματα Τοξικολογίας στα ΑΕΙ, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυ­χιακό επίπεδο.

5.      Η προστασία και η ενίσχυση του κύρους των Τοξικολόγων για το κοινωνικό έργο που επιτελούν.

6.      Η ενημέρωση των Ελλήνων Τοξικολόγων για τα πορίσματα των Επιτροπών της ΕΟΚ που ασχολούνται με θέματα Τοξικολογίας και ο κατά το δυνατόν συντονισμός στις δραστηριότητες με τις κα­τευθύνσεις που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

7.      Η ειδική φροντίδα για το ακέραιο ήθος, τη συνέπεια και τη συνεργασιμότητα όλων των εργαζομένων στον κλάδο και η επιδίω­ξη αδελφοσύνης, αλληλεγγύης και συνεργασίας με όλους όσοι είναι αρμόδιοι και έχουν ταχθεί ή ασχολούνται με την άσκηση

ή την εκπαίδευση στην Τοξικολογία, σε βάση μη κερδοσκοπική, είτε στην Ελλάδα είτε στον υπόλοιπο κόσμο και με σκοπό την εξύψωση της Τοξικολογίας.

Άρθρο 3ο

Για την επίτευξη του σκοπού του η Εταιρεία: α) Εκπονεί ειδικές τοξικολογικές μελέτες, με συνεργασία των μελών του.

β) Οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, επιστημονικές συζητή­σεις, διαλέξεις, συνέδρια και λοιπές ενημερωτικές συγκεντρώσεις

γ) Εκδίδει έντυπα με επιστημονικό περιεχόμενο για τη συνεχή ενημέρωση στις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης, και δ) Χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο που κρίνεται πρόσφορο και συγχρόνως ηθικά, κοινωνικά και επιστημονικά αποδεκτό για την πρόοδο της Τοξικολογίας και τη βελτίωση του έργου των ασχολουμένων με αυτήν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Άρθρο 4ο

Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Τοξικολογίας γίνονται όσοι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών έχουν παιδεία ή ενασχόληση στον κλάδο και αποδειγμένη επίδοση σ' αυτήν.

Άρθρο 5ο

Η Εγγραφή των μελών διενεργείται μετά από αίτηση του υποψηφίου προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) του συλλόγου, που υποβάλλεται με πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αναφερόμενο στις δραστηριότητές του στον κλάδο. Το Δ.Σ. μετά από αξιολόγηση των υποβαλλομένων στοιχείων σε μυστική ψηφοφορία αποφασίζει για την εγγραφή του μέλους.

Άρθρο 6ο

Τα έσοδα του συλλόγου είναι: α) Οι εισφορές των μελών. Κάθε μέλος του συλλόγου υποχρεούται να καταβάλλει για την εγγραφή του, εφάπαξ δύο χιλιάδες (2.000) δρχ. και επιπλέον ετήσια συνδρομή χίλιες (1.000) δρχ. Με από­φαση του Δ.Σ τα παραπάνω ποσά είναι δυνατό ν' αυξηθούν μέχρι το τριπλάσιο. Για περαιτέρω αύξηση απαιτείται απόφαση της Γ.Σ.

Η καθυστέρηση καταβολής των παραπάνω εισφορών πέρα από την τριετία αποτελεί λόγο διαγραφής του μέλους με απόφαση του Σ.Δ. β) Οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις από δημόσιες υπηρεσίες.

γ) Οι πάσης φύσεως δωρεές και κληροδοσίες προς το σύλλογο, και

δ) Οι πάσης φύσεως εισπράξεις από τις δραστηριότητες του συλ­λόγου, σύμφωνα με τους σκοπούς του.

Άρθρο 7ο

Κάθε μέλος της Εταιρείας δικαιούται: α) Να συμμετέχει ενεργά στις κάθε φύσεως εκδηλώσεις της Εται­ρείας για την επίτευξη των σκοπών του. Έχει δικαίωμα λόγου, ελέγχου και κριτικής. Δικαιούται να ενημερώνεται για τις υπο­θέσεις της Εταιρείας και να απευθύνεται στα όργανα της Διοίκη­σης σε όλα τα επίπεδα. Έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις Γ.Σ. της Εταιρείας μόνον εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς αυτήν.

β) Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ως μέλος του Δ.Σ.,      και

γ) Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το σύλλογο, αφού γνωστοποιήσει τούτο έγγραφα προς το Δ.Σ.

Άρθρο 8ο

Κάθε μέλος της Εταιρείας υποχρεώνεται:

α) Να συμμετέχει ενεργά και να συμβάλλει με οποιονδήποτε τρό­πο στην πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας, όπως ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 2.

β) Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατι­κού, ως και με τις αποφάσεις του Δ.Σ και της Γ.Σ της Εταιρείας,

γ) Να εκπληρώνει προς το σύλλογο τις οικονομικές του υποχρεώ­σεις.

Άρθρο 9ο

Τα κύρια όργανα της διοίκησης της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10ο

-     Η Γ.Σ αποτελείται από τα μέλη της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των λοιπών άρθρων αυτού του καταστατικού. Κάθε μέλος της Εταιρείας συμμετέχει στην ψηφοφορία με μία μό­νο ψήφο. Η ψηφοφορία διεξάγεται αυτοπρόσωπα ή με επικυρωμένο πληρεξούσιο και είναι φανερή, εκτός αν ζητηθεί μυστική ψηφο­φορία από το 1/3 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κάθε μέλος δικαιούται ενός μόνο πληρεξουσίου.

-       Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, αποφα­σίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτήν και έχει

τη γενική αρμοδιότητα για όλα τα ζητήματα που ανάγονται στην εξυπηρέτηση των σκοπών της. Ακόμη έχει την αποκλειστική αρμο­διότητα για να εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ., απαλλάσσει το Δ.Δ από κάθε ευθύνη, τροποποιεί το καταστατικό, λαμβάνει απόφα­ση για τη διάλυση της Εταιρείας και επιλαμβάνεται για κάθε θέμα που θα αναπεμφθεί σ' αυτήν από το Δ.Σ.

-     Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά κάθε έτος και έκτακτα μετά από απόφαση του Δ.Σ ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/3 των ταμειακών εντάξει μελών της Εταιρείας. Η πρόκληση στην τελευταία περίπτωση αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα.

-     Η Γ.Σ συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ με έγγρα­φη πρόσκληση που καθορίζει σαφώς: α) Το είδος της Γ.Σ., τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Γ.Σ., και β) τα θέματα που θα συζητηθούν. Η ανωτέρω πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται

στα μέλη της Εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της σύγκλησης της Γ.Σ.

-     Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία (εκτός αν ειδικά ορί­ζεται διαφορετικά στο παρόν) εφόσον παρίσταται σε αυτήν του­λάχιστον το ήμισυ συν ένα από τα ταμειακά εντάξει μέλη. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται χωρίς προηγούμενη πρόσκληση, με τα ίδια ακριβώς θέματα, στον

ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας.

Η δεύτερη Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό

των παρισταμένων μελών. Ο Προεδρεύων μπορεί με τη συγκατά­θεση οποιασδήποτε Γ.Σ να αναβάλλει τη Γ.Σ για άλλο χρόνο και τόπο, αλλά σε αυτήν συζητούνται μόνο θέματα της ημερησίας διάταξης της Γ.Σ που αναβλήθηκε.

-     Οι αποφάσεις της Γ.Σ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων ταμειακά εντάξει μελών, εκτός αν με ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.

-     Κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., εφόσον ο Πρόεδρος του Δ.Σ διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας και δεν υπάρξει ένσταση από τα λοιπά μέλη, προχωρίς στην εκλογή του Προεδρεύοντα από το Γραμματέα της Γ.Σ και μετά εισέρχεται στη συζήτηση των θεμά­των της ημερησίας διάταξης. Σε οποιαδήποτε Γ.Σ η δήλωση του Προεδρεύοντα ότι λήφθηκε μια απόφαση ή απορρίφθηκε, κατά το καταστατικό, και η εγγραφή αυτού του γεγονότος στα Πρακτικά είναι αρκετή ένδειξη του γεγονότος χωρίς να απαιτείται από­δειξη ίου αριθμού ή ίου ποσοστού των ψήφων που δίνονται υπέρ

ή κατά της απόφασης.

-     Στην τακτική Γ.Σ υποβάλλονται από το Δ.Σ για συζήτη­ση και έγκριση: α) ο απολογισμός της διαχείρισης περιόδου, και β) η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. Μετά γίνεται συζήτηση και ψηφοφορία για τα ανωτέρω υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Άρθρο 11ο

Το Δ.Σ της Εταιρείας εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γ.Σ., αφού προηγούμενα εξαντλήσει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Το Δ.Σ. αποτελείται από πέντε τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του καταστατικού αυτού η εκλο­γή του Δ.Σ ενεργείται μέσα σε ένα τρίμηνο από την εγγραφή του καταστατικού στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών. Πριν από τις

αρχαιρεσίες, η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή και στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας ανακοινώνει τον καταρτισμένο πίνακα των υποψηφίων για το Δ.Σ. Κατά του καταλόγου τούτου είναι δυνατό να διατυπωθούν αμέσως ενστάσεις για τις οποίες και αποφασίζει αμέσως η Γ.Σ. Κατόπιν διεξάγεται ψηφοφορία για την εκλογή των πέντε μελών του Δ.Σ. και των δύο α­ναπληρωματικών .

Δικαιούνται και είναι εκλόγιμα, κατά τις αρχαιρεσίες, τα ταμειακώς εντάξει μέλη, εφόσον υποβάλλουν εγγράφως στο Δ. την υποψηφιότητά τους μέχρι και την παραμονή της σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ.

Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται με ψηφοδέλτιο που περιλαμ­βάνει τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί, με βά­ση τα οριζόμενα από την προηγούμενη παράγραφο, και διανέμε­ται στους παρόντες από την Εφορευτική Επιτροπή. Στο ψηφοδέλ­τιο ο εκλογέας μπορεί να σημειώσει μπροστά από τα ονόματα μέχρι και επτά σταυρούς προτίμησης. Το ψηφοδέλτιο τίθεται από τον εκλογέα μέσα σε φάκελο που φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας και δίνεται στην Εφορευτική Επιτροπή, αφού προηγούμενα καταγραφεί στον κατάλογο των ψηφισάντων.

Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος από τους παρισταμένους εκλογείς, η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί τη διαλογή των ψηφο­δελτίων. Ψηφοδέλτιο που δεν πληροί τους ανωτέρω όρους κηρύσ­σεται απ' αυτήν άκυρο. Επίσης, φάκελος που περιέχει περισσό­τερα από ένα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνεται υπόψη. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι επτά πρώτοι πλειονοψηφήσαντες, ανεξάρτητα με τον αριθμό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει, μεταξύ δε αυτών οι πέντε πρώτοι αποτελούν τα τακτικά μέλη και οι δύο επόμενοι τα αναπληρωματικά μέλη του συλλόγου.

Μετά το πέρας της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή κα­ταρτίζει τον πίνακα και υπογράφει το Πρακτικό της ψηφοφο­ρίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψηφίους. Το Δ.Σ εκλέγει τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.

Το Δ.Σ συνέρχεται στα γραφεία του συλλόγου τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Το Δ.Σ συνεδριάζει έγκυρα με την παρουσία τριών από τα μέλη του.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο παρόν. Η ψηφοφορία είναι φανερή σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Δ.Σ που απουσιά­ζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις συνεχείς συνε­δριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση του Δ.Σ.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα με δική τους ευθύνη.

Το Δ.Σ αποφασίζει για κάθε εκδήλωση της Εταιρείας σύμ­φωνα με τους σκοπούς της.

Άρθρο 12ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε Αρχή και Δικαστήριο και σε όλες τις σχέσεις και δραστηριότη­τες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καλεί το Δ.Σ σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει σε αυτές, κηρύσσει την έναρξη και τη λήψη κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ, ανακοινώνει τα συμβάντα κατά την τελευταία συνεδρίαση, δίνει και αφαιρεί το λόγο στους συμβούλους και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Επίσης, ο Πρόεδρος υπογράφει μαζί με το Γραμ­ματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, μαζί με τον Ταμία δε τα χρηματικά εντάλματα και τις εντολές. Με­ριμνά γενικά για την κανονική λειτουργία των γραφείων και την ακριβή εφαρμογή του Καταστατικού και επιμελείται για τις επιδιώξεις και την επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου. Επί δικαιολογημένης ή μη απουσίας ενός ή δύο συμβούλων ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να προσκαλέσει τον πρώτο ή το δεύτερο αναπληρωματικό.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 13ο

Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί την άμεση εποπτεία για τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, καθώς και τα μητρώα μελών και τα βιβλία πρακτικών συνεδριά­σεων του Δ.Σ και της Γ.Σ. Διαβιβάζει τα αποστελλόμενα έγγρα­φα προς την Εταιρεία και συντάσσει τις σχετικές απαντήσεις. Τηρεί τη σφραγίδα και το αρχείο του Συλλόγου, προσυπογράφει μετά τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα, τέλος συντάσσει με τον Ταμία τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχει­ριστικής περιόδου. Το Γενικά Γραμματέα όταν απουσιάζει, ή κω­λύεται αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους συμβούλους.

Άρθρο 14ο

Ο Ταμίας μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγ­γραφής, των συνδρομών, των εκτάκτων εισφορών και γενικά των οφειλών προς την Εταιρεία, με βάση σχετικές διπλότυπες απο­δείξεις. Εκτελεί μετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα κάθε πληρωμή, που αποφασίζεται από το Δ.Σ. Υποβάλλει στο Δ.Σ σύντομη έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου και αναλυτική έκθεση (βεβαιούμενη δια συνημμένων εγγράφων απο­δείξεων και ενταλμάτων) στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιό­δου. Συντάσσει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό, τηρεί τα βιβλία του ταμείου και τα υπόλοι­πα βιβλία και ευθύνεται προσωπικά για κάθε δαπάνη που γίνε­ται κατά παράβαση του Νόμου, του παρόντος καταστατικού των αποφάσεων της Γ.Σ και του Δ.Σ.

Ο Ταμίας όταν απουσιάζει ή αλλιώς κωλύεται αναπληρώ­νεται από Σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται με ειδική απόφαση του Δ.Σ .

Άρθρο 15ο

Για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γ.Σ, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία των μισών συν ένα των ταμειακά εντάξει με­λών της και η οποία αποφαίνεται με πλειοψηφία των 3/4.

Κάθε αμφισβήτηση για τις διατάξεις του παρόντος Κατα­στατικού λύεται από τη Γ.Σ,, ενόψει και των αντιστοίχων δια­τάξεων περί σωματείων.

Άρθρο 16ο

Η Εταιρεία διαλύεται κατά τις οριζόμενες περιπτώσεις από το Νόμο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η παρουσία των μισών συν ένα των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η περιουσία του διατί­θεται, με απόφαση της Γ.Σ σε άλλη Εταιρεία ή Σύλλογο που ε­πιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 17ο

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι τη διε­ξαγωγή αρχαιρεσιών, εντός τριμήνου από τη δημοσίευσή του στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου ανατίθεται στα κάτωθι μέλη, με απόφαση των ιδρυτών αυτού:

1.            Αντώνης Κουτσελίνης

2.            Κώστας Μαραβέλιας

3.            Τζούλια Αττά-Πολίτου

4.            Αουϊζος Πούλος

5.            Σωτήρης Αθανασέλης

6.            Χάϊδω Σπηλιοπούλου

7.            Γιώργος Δημόπουλος