Τοποθέτηση της Ελληνικής Τοξικολογικής Εταιρείας για τις Αποστάσεις ψεκασμών

hstox

Τοποθέτηση της Ελληνικής Τοξικολογικής Εταιρείας αναφορικά με την με αριθμ. πρωτ. 6669/79087/15-07-2015 Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Υγείας με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 8197/90920/22.7.2013 απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος” (Β΄1883/1.8.2013)».

Διαβάστε περισσότερα εδώ...